A Polisztirol Ragasztótapasz gyárilag előkevert, szürke színű szárazhabarcs.

ALKALMAZÁSI TERÜLET: Ásványi alapokra, beton felületekre polisztirollapok ragasztásához, valamint üvegszövet beágyazásához és gletteléséhez.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: A szilárd, száraz alap felületét ragasztás előtt a szennyeződésektől meg kell tisztítani, majd DRYPRODUKT univerzális mélyalapozóval javasolt kellősíteni.
KEVERÉS: 1 zsák szárazhabarcshoz kb. 6 liter (ideális 20°C-os) csapvíz szükséges. A keverés fúrógépbe erősített keverőszárral történik. A csomómentesre kevert anyagot 3-5 percig pihentetjük, majd ismételten átkeverjük. A bedolgozási idő 1,5 óra.
FELHASZNÁLÁS: A polisztirollapokat úgy ragasztjuk fel, hogy a ragasztótapasszal a lapok hátoldalát körbe, valamint több pontban pogácsaszerűen bekenjük (min. 40 % ragasztott felület). Rögzítő dübel használata javasolt, alap esetben 4-6 db/m2. A lapok felragasztása után, az üvegszövetet a lapok külső felületére fogazott glettvasal felhordott ragasztótapaszba ágyazzuk, majd a tapasszal átgletteljük. Rétegvastagság: 3-4 mm.
ANYAGSZÜKSÉGLET: 7-8 kg/m2:
• polisztirollap ragasztásához alapfelülettől függően kb. 2,5–3,5 kg/m2
• üvegszövet beágyazásához és tapaszolásához 4,5 kg/m2
ÁLTALÁNOS KÖRÜLMÉNYEK: A ragasztótapasz felhordásánál az alapfelület és környezeti hőmérséklet +5°C felett és 25°C alatt legyen! Védjük a közvetlen, tűző napsugárzástól, esőtől, ködtől, fagytól és az erős széltől. A termék nedves, párás, ködös, esős időben illetve tűző napon nem használható.A ragasztóhoz egyéb anyagot (a tiszta vízen kívül), hozzáadni nem szabad! A szerszámokat a munkavégzés után vízzel el kell mosni! A termék felhasználása szakértelmet igényel. KISZERELÉS: 25 kg-os papírzsákban. ELTARTHATÓ: Eredeti bontatlan csomagolásban, zárt fagymentes helyen, fedett, száraz, nedvességtől, sugárzó hőtől és tűző naptól védve 12 hónapig.
SZÁRMAZÁSI HELY: EU

A termék veszélyes anyagai: Portlandcement: 30-40% Veszélyre utaló mondatok: H315: Bőrirritáló hatású. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H317: Allergiás bőr- reakciót válthat ki. Biztonságra utaló mondatok: P280: Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező. P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P333 + P313: Bőrirritáció vagy kiütések meg- jelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P261: Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését. P304 + P340 + P312: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501: A tartalom / edény elhelyezése hulladékként: EWC 10 13 14, 17 01 01 / 15 01 01. Az anyag megkötött állapotban építési hulladékként tárolható. 2003/53/EC irányelv szerint hidratálás után kromátszegény (króm VI).